รายงานสถานะทางการเงิน
     
รายงานสถานะทางการเงิน ประกาศเทศบาลตำบลไ้ม้เรียง เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปี งบประมาณ 2563
   
 
   

ด้วยเทศบาลตำบลไม้เรียง มีความประสงค์ที่จะประกาศ งบแสดงฐานะการเงินประจำปี งบประมาณ 2563  ปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้ประชาชน หรือบุคคลที่สนใจได้ทราบ 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2563