ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔
   
 
   

 มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับที่ ๑ เรื่อง เริ่มแล้ววันนี้ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส ๓”

มาตรการด้านความมั่นคง

ลำดับที่ ๒ เรื่อง ออมสิน ออกมาตรการพักชำระหนี้ ช่วยเหลือลูกหนี้ ประสบภัยน้ำท่วม

ลำดับที่ ๓ เรื่อง เตือนผู้ประสบภัยระวัง “๔ โรคยอดฮิตที่มากับน้ำท่วม"

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ลำดับที่ ๔ เรื่อง ก.แรงงาน เตรียมตำแหน่งงาน ๒ แสนอัตรา รับ “นโยบายเปิดประเทศ" หนุนสมัครงานผ่านเว็บไซต์

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

ลำดับที่ ๕ เรื่อง สมาร์ทแลนด์ แอปพลิเคชัน (SmartLands Application) รวมเรื่องที่ดินไว้ในแอปฯ เดียว

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564