ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๔
   
 
   

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับที่ ๑ เรื่อง ศปก.ศบค. เคาะแนวทางการรับผู้เดินทาง เข้าราชอาณาจักร แบบไม่กักตัวและไม่จำกัดพื้นที่

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ลำดับที่ ๒ เรื่อง การจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19

ลำดับที่ ๓ เรื่อง โอนเงินผิดบัญชีสามารถทวงคืนได้ หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนมีความผิด

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ลำดับที่ ๔ เรื่อง ขนส่งทางบกเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวทำใบขับขี่ใหม่ ทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

ลำดับที่ ๕ เรื่อง ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบ e-Service

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564