ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๔
   
 
   

 

 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับที่ ๑ เรื่อง สธ. ย้ำ "เดลตาพลัส" พบในไทยเป็นสายพันธุ์ AY.1 ไม่ใช่ AY.4.2 ที่แพร่เร็ว ๑๐ - ๑๕%

ลำดับที่ ๒ เรื่อง หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอรับเงินช่วยเหลือได

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ลำดับที่ ๓ เรื่อง ปภ. แนะเทคนิคการขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุ ช่วงฤดูฝน

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

ลำดับที่ ๔ เรื่อง เร่งช่วยสถานประกอบการ/ผู้ประกันตนประสบภัยน้ำท่วม เปิดใช้สิทธิว่างงานรับเงินทดแทน ๕๐%

ลำดับที่ ๕ เรื่อง “โครงการบ้านล้านหลัง” เชิญชวนผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนขอสินเชื่อเพื่อโอกาสมีบ้านเป็นของตนเอง 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564