ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕
   
 
   

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับที่ ๑ เรื่อง การเดินทางเข้าไทยในรูปแบบ TEST AND GO ที่ปรับมาตรการใหม่

ลำดับที่ ๒ เรื่อง เกณฑ์การเข้ารับผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิด รักษาแบบแยกกักตัวที่บ้าน
 
ลำดับที่ ๓ เรื่อง แนวทางการตรวจ ATK  สำหรับผู้เดินทางในระบบ Test & GO
 
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 
ลำดับที่ ๔ เรื่อง หากโดนละเมิดลิขสิทธิ์ต้องทำอย่างไร
 
มาตรการด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 
ลำดับที่ ๕ เรื่อง มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าด้วย TPMAP
 
มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ ๖ เรื่อง ไทย-เมียนมา ร่วมวิจัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสาย-แม่น้ำรวก... แก้ปัญหาน้ำข้ามพรมแดน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2565