ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕
   
 
   

 

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับที่ ๑ เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์โควิด 19 ประเทศไทย เป็นระดับ ๓

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ลำดับที่ ๒ เรื่อง  ปภ. แนะรู้ทัน รับมือภัยพิบัติ ดำเนินชีวิตปลอดภัย

ลำดับที่ ๓ เรื่อง เตือนภัยระวัง!! ไลน์ปลอม

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ลำดับที่ ๔ เรื่อง  การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล เปิด "สายด่วนเลิกยาเสพติด"
 
ลำดับที่ ๕ เรื่อง อย่าโอน...รณรงค์คนรู้ทันแก๊งคอลเซ็นเตอร์
 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2565