แผนดำเนินการประจำปี
     
แผนดำเนินการประจำปี ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปี 2557
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง  เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปี 2557 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 5  การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ  26  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จและนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงาน นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2557  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายฯ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2556