คำร้องทั่วไป
 
เขียนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียง
เรื่อง         
เรียน       นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง
                ข้าพเจ้า อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ :
                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้า จะเป็นพระคุณยิ่ง
   
รหัสส่งข้อมูล :