คำร้อง
( สำหรับการฌาปนกิจศพ ณ เมรุเผาศพปลอดมลพิษ สวนพุทธธรรมป่าช้าปากหลาม )
 
เขียนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียง
 
เรื่อง         ขอทำการฌาปนกิจศพ
เรียน       นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง
                  ข้าพเจ้า อายุ
อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
มีความประสงค์ทำการฌาปนกิจศพ ของ
ที่อยู่
ณ เมรุเผาศพปลอดมลพิษ สวนพุทธธรรมป่าช้าปากหลาม ใน วันที่ เดือน ปี
เวลา : น. โดยยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการฌาปนกิจศพตามที่เทศบาลกำหนด
  ได้ชำระค่าธรรมเนียม 400.- บาท วันที่ เดือน ปี
ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียม
                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป
   
รหัสส่งข้อมูล :