คำร้องขอรับบริการเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
เขียนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียง
เรื่อง     ขอรับบริการเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
เรียน     นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง
                  ด้วยข้าพเจ้า อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอยื่นคำร้องเพื่อขอรับบริการ ดังนี้
                  1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้ทางเทศบาล นำรถไปทำการเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ( ที่/ชื่อ ร้านค้า )
เลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในเขตหรืออยู่ใกล้เคียงกับ ( ในกรณีที่ไม่ทราบที่อยู่แน่ชัด )
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
                  2. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามเทศบัญญัติและระเบียบของเทศบาลตำบลไม้เรียง ในการขอใช้รถยนต์เก็บขนอุจจาระ/สิ่งปฏิกูล โดยยินยอมชำระค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัติฯ ที่เทศบาลกำหนด หลังจากเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ถ้าดูดสิ่งปฏิกูลเกิน 1 ถังบรรทุก ให้นับเป็นถังที่ 2 และ 3 ตามลำดับ โดยทางเทศบาลจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มจากผู้ยื่นคำร้องหรือเจ้าของบ้าน
                  3. การออกปฏิบัติงานเก็บขนสิ่งปฏิกูลของเทศบาล ทางเจ้าของบ้าน/ผู้ยื่นคำร้องจะต้องเตรียมสถานที่ให้พร้อมที่จะทำการดูดสิ่งปฏิกูล ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้ออกปฏบัติหน้าที่แล้วมีเหตุบกพร่องหรือความเสียหายเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสถานที่หรือสภาพพื้นที่ของผู้ยื่นคำร้องไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานเก็บขนสิ่งปฏิกูล เทศบาลจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
                  4. สถานที่ที่ผู้ยื่นคำร้องให้นำสิ่งปฏิกูลที่เก็บขนได้ไปทิ้ง
                  มี ระบุ ( ชื่อสถานที่ )
                  ไม่มี
   
รหัสส่งข้อมูล :