คำร้องขอถังขยะ
เขียนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียง
เรื่อง     ขอความอนุเคราะห์ถังขยะ
เรียน     นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง
                  ตามข้าพเจ้า อายุ
สัญชาติ เชื้อชาติ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ซอย ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ขอใช้บริการเก็บขยะจากเทศบาลตำบลไม้เรียง นั้น
                  เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ข้าพเจ้าใคร่ขอความอนุเคราะห์ถังขยะ และยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการเก็บและขนมูลฝอยตามที่เทศบาลกำหนดทุกประการ สำหรับใส่ขยะเพื่อรถเก็บขยะจากพนักงาน
เนื่องจาก ขอใช้บริการเก็บขยะรายใหม่ ถังใบเก่าชำรุด ถังใบเก่าหาย อื่น ๆ ( ระบุ )
   
รหัสส่งข้อมูล :